Skill Flash 50

From Coromon Wiki
Jump to navigation Jump to search


Skill Flash 50 is a skill flash that flashes Agility Training Skill to a Coromon.

Description

"Flash the Agility Training Skill to a Coromon."

How to Obtain